Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 152 kết quả
Linux in a nutshell : a desktop quick reference
Tác giả: Ellen Siever
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Oracle PL/SQL language : pocket reference
Tác giả: Steven Feuerstein, Chip Dawes, Bill Pribyl
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Learning SQL
Tác giả: Alan Beaulieu
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Building web apps for Google TV
Tác giả: Andres Ferrate
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
SciPy and NumPy [electronic resource]
Tác giả: Eli Bressert
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
iPad [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: J D Biersdorfer
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.5
 
JavaScript pocket reference
Tác giả: David Flanagan
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Practical RDF
Tác giả: Shelley Powers
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.74
 
Sendmail
Tác giả: Bryan CostalesBryan Costales
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.692
 
Learning Python
Tác giả: Mark Lutz
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục