Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
PowerShell in practice
Tác giả: Richard Siddaway
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
jQuery in action
Tác giả: Bear Bibeault, Yehuda Katz
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Event processing in action
Tác giả: Opher Etzion, Peter Niblett
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
JavaFX in action
Tác giả: Simon Morris
Xuất bản: Greenwich CT: Manning Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
wxPython in action
Tác giả: Noel Rappin, Robin Dunn
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
SQL Server 2008 administration in action
Tác giả: Rod Colledge
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
SQL Server MVP deep dives
Tác giả: Paul Nielsen
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Struts in action : building web applications with the leading Javaframework
Tác giả: Ted Husted, Cedric Dumoulin
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Advances in international accounting . Volume 17 elektronisk ressurs
Tác giả: J Timothy Sale
Xuất bản: Greenwich CT: JAI Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
jQuery in action
Tác giả: Bear Bibeault, Yehuda Katz
Xuất bản: Greenwich CT: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục