Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1178 kết quả
Linux complete command reference
Tác giả: John Purcell
Xuất bản: Indianapolis Ind: Red Hat Press, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
The complete idiot's guide to creating an HTML Web page
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
SharePoint 2010 : how-to
Tác giả: Ishai Sagi
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Microsoft Expression blend 4 unleashed
Tác giả: Brennon Williams
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Microsoft Lync server 2010 unleashed
Tác giả: Alex Lewis, Andrew Abbate, Tom Pacyk
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
C# 4.0 how-to
Tác giả: Ben Watson
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Using Microsoft Project 2010
Tác giả: Sonia Atchison, Brian Kennemer
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404028553
 
Sams teach yourself SharePoint foundation 2010 in 24 hours [electronic resource]
Tác giả: Mike Walsh
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Using Facebook
Tác giả: Kent Joshi, Scott Morley, Patrice-Anne Rutledge
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Using iTunes 10 [electronic resource]
Tác giả: Nancy Conner
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub Pearson Education, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục