Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 197 kết quả
Picasso and the chess player : Pablo Picasso, Marcel Duchamp, and the battle for the soul of modern art
Tác giả: Larry Witham
Xuất bản: Hanover London: University Press of New England, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.22
 
Popular disturbances in England, 1700-1832
Tác giả: John Stevenson
Xuất bản: London New York: Longman, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Medieval Decorated Ironwork in England
Tác giả: Jane Geddes
Xuất bản: London: Society of Antiquaries of London, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  913.42
 
Transforming Early Childhood in England
Tác giả:
Xuất bản: London: UCL Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  372.210942
 
Transforming Early Childhood in England : Towards a Democratic Education
Tác giả: Claire Cameron, Claire Cameron, Peter Moss, Peter Moss
Xuất bản: London: UCL Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  372.210942
 
The king's Jews : money, massacre and exodus in medieval England
Tác giả: Robin R Mundill
Xuất bản: London New York: Continuum, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.004924
 
Death and burial in medieval England, 1066-1550
Tác giả: Christopher Daniell
Xuất bản: London New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  393
 
Women, work & sexual politics in eighteenth-century England
Tác giả: Bridget Hill
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331.40942
 
Clothing in 17th-century provincial England
Tác giả: Danae Tankard
Xuất bản: London: Bloomsbury Visual Arts, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
The Glass Beads of Anglo-Saxon England
Tác giả: Margaret Guido, Martin Welch, Martin Welch
Xuất bản: London: Society of Antiquaries of London, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục