Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
March to the sea
Tác giả: David Weber, John Ringo
Xuất bản: Riverdale NY: Baen New York Distributed by Simon Schuster, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Cally's war
Tác giả: John Ringo, Julie Cochrane
Xuất bản: Riverdale NY: Baen New York Disctributed by Simon Schuster, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Old soldiers
Tác giả: David Weber
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Distributed by Simon Schuster, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1634 : the Baltic War
Tác giả: Eric Flint, David Weber
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Pub Enterprises Distributed by Simon Schuster, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
In the Rift
Tác giả: Marion Zimmer Bradley, Holly Lisle
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Books Distributed by Simon Schuster, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The lion of farside
Tác giả: John Dalmas
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Pub Enterprises Distributed by Simon Schuster, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Demon's gate
Tác giả: Steve White
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Pub Enterprises Distributed by Simon Schuster, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
More than Honor
Tác giả: David Weber, David Drake, S M Stirling
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Distributed by Simon Schuster, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Hour of the gremlins
Tác giả: Gordon R Dickson, Ben Bova
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Distributed by Simon Schuster, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The war god's own
Tác giả: David Weber
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Distributed by Simon Schuster, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục