Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 187 kết quả
Accelerating your development as a leader : a guide for leaders and their managers
Tác giả: Robert Barner
Xuất bản: San Francisco CA: Pfeiffer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
Campbell biology : concepts & connections
Tác giả: Jane B Reece
Xuất bản: San Francisco CA: Benjamin Cummings, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Friends with benefits [electronic resource] : a social media marketing handbook
Tác giả: Darren Kyle Barefoot, Julie Lynn Szabo
Xuất bản: San Francisco CA: No Starch Press, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Game physics
Tác giả: David H Eberly, Ken Shoemake
Xuất bản: San Francisco CA: Morgan Kaufmann Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Speed math for kids : the fast, fun way to do basic calculations
Tác giả: Bill Handley
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Using wikis for online collaboration : the power of the read-write Web
Tác giả: James A West, Margaret L West
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.33
 
The encyclopedia of networking
Tác giả: Werner FeibelWerner Feibel
Xuất bản: San Francisco Alameda CA: Network Press Sybex, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Plos biology
Tác giả:
Xuất bản: San Francisco CA: Public Library of Science, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
eBook (pdf)
ddc: 
 
Careers in insurance and risk management elektronisk ressurs
Tác giả:
Xuất bản: San Francisco CA: WetFeet, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  368.0023
 
SAS essentials : a guide to mastering SAS for research
Tác giả: Alan C Elliott, Wayne A Woodward
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục