Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
The world bank legal review. Volume 6, Improving delivery in development : the role of voice, social contract, and accou...
Tác giả: Emmanuelle Amar, Jan Wouters
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Group, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  343.07
 
World development indicators 2015 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Group, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.90021
 
Global economic prospects [electronic resource] : the global economy in transition
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Group, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
The Little Data Book 2015 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Group, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Global economic prospects, January 2016 [electronic resource] : spillovers amid weak growth
Tác giả: Kaushik Basu
Xuất bản: Northwest Washington District of Columbia: World Bank Group, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Women, business, and the law 2016 [electronic resource] : getting to equal
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Group, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  344.014133
 
Global economic prospects, June 2016 divergences and risks [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Publications, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Taking on inequality [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Group, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  339.2
 
World development indicators, 2014
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: The World Bank, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.90021
 
The little green data book
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: The World Bank, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục