Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Phong trào Minh Tân ở Nam kỳ (đầu thế kỷ XX)
Tác giả: Phạm Phúc Vĩnh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.704
 
Các tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ
Tác giả: Thu Nga Cao, Dương Thành Thông, Đặng Hoàng Lan, Đặng Văn Thắng, Hà Thị Sương, Lê Thị Sinh Hiền, Nguyễn Hữu Lý, Nguyễn Trọng Minh, Phan Anh Tú, Phan Thanh Tuấn, Phí Ngọc Tuyến, Văn Kim Hoàng Hà, Võ Thị Ánh Tuyết, Võ Thị Huỳnh Như
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Giáo trình đất nước học Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn Đình Phức, Võ Ngọc Tuấn Kiệt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.1
 
100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội – Từ thực tiễn đến quy luật lịch sử
Tác giả: Hà Minh Hồng, Lê Đức Hoàng, Ngô Minh OanhNgô Minh Oanh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  947.0841
 
Lịch sử Việt Nam : 1954-1975
Tác giả: Võ Văn Sen, Hà Minh Hồng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Một trăm năm cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa xã hội : Từ hiện thực đến quy luật lịch sử
Tác giả: Hà Minh Hồng, Lê Đức Hoàng, Lê Tùng Lâm, Ngô Minh Oanh, Trần Thị Thanh Vân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  947.0841
 
Hỏi đáp về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
Tác giả: Hà Minh Hồng, Nguyễn Đình Thống, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Thị Hậu, Trần Thị Mai
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Thành cổ ở Phú Yên : Tư liệu và nhận thức
Tác giả: Đặng Văn Thắng, Hà Thị Kim Chi, Hoàng Ngọc Hòa, Lê Thị Hậu, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Vũ Hiếu, Phí Ngọc Tuyến, Quảng Văn Sơn, Võ Thị Ánh Tuyết
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tập2 - Chủ đề tộc người - văn hóa tộc người - hôn nhân gia đình - kinh tế - du lịch - tôn giáo - nghi lễ
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.9
 
Việt Nam học tuyển tập 20 năm nghiên cứu khoa học của khoa Việt Nam học = Vietnamese Studies
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục