Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
A Brief History of Time
Tác giả: Bradbury Ray, Ray cm Bradbury
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  523.1
 
The universe in a nutshell
Tác giả: S W Hawking
Xuất bản: New York London: Bantam Books, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
A brief history of time [ressource électronique]
Tác giả: Stephen Hawking
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  523.1
 
A briefer history of time [ressource électronique]
Tác giả: Stephen Hawking, Leonard Mlodinow
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  523.1
 
Perfect symmetry : the search for the beginning of time
Tác giả: Heinz R Pagels
Xuất bản: Toronto: Bantam Books, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.1
 
Super crunchers : why thinking-by-numbers is the new way to be smart
Tác giả: Ian Ayres
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.5
 
The end of evolution : on mass extinctions and the preservation of biodiversity
Tác giả: Peter D Ward
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  575.7
 
The dancing Wu Li masters : an overview of the new physics
Tác giả: Gary Zukav
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
The end of evolution : on mass extinctions and the preservation of biodiversity
Tác giả: Peter D Ward
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  575.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục