Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 212 kết quả
A companion to contemporary art since 1945 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.04
 
Material identities
Tác giả: Joanna R Sofaer
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Bioactive compounds in foods
Tác giả: John Gilbert, Hamide Z Senyuva
Xuất bản: Oxford: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Edges of empire : orientalism and visual culture
Tác giả: Jocelyn Hackforth-Jones, Mary Roberts
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.48
 
Frozen food science and technology
Tác giả: Judith A Evans
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Art and thought
Tác giả: Dana Arnold, Margaret Iversen
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Introduction to horse biology
Tác giả: Zoe Davies
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.10891
 
Metric pattern cutting
Tác giả: Winifred Aldrich
Xuất bản: Oxford UK Ames Iowa: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.4
 
A companion to the history of the book
Tác giả: Simon Eliot, Jonathan Rose
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  002.09
 
Always I am Caesar
Tác giả: W Jeffrey Tatum
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 

Truy cập nhanh danh mục