Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Frameworks for thinking [electronic resource] : a handbook for teaching and learning
Tác giả: David Moseley
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370.1523
 
NIST handbook of mathematical functions
Tác giả: Frank W J Olver
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press NIST, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  515
 
A handbook of ancient religions [electronic resource]
Tác giả: John R Hinnells
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  200.9
 
The Cambridge handbook of personality psychology
Tác giả: Philip J Corr, Gerald Matthews
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.2
 
Handbook of space astronomy and astrophysics
Tác giả: Martin V Zombeck
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  520
 
The student's introduction to Mathematica [electronic resource] : a handbook for precalculus, calculus, and linear algeb...
Tác giả: Bruce F Torrence, Eve A Torrence
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  510.285536
 
Principles and practice of emergency neurology [electronic resource] : handbook for emergency physicians
Tác giả: Kevin M Kelly, Sid M Shah
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.8425
 
Flow measurement handbook : industrial designs, operating principles, performance, and applications
Tác giả: R C Baker
Xuất bản: Cambridge UK New York NY USA: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  681
 
A concise handbook of movie industry economics
Tác giả: Chales C Moul, Charles C Moul
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  384.830973
 
The handbook of journal publishing
Tác giả: Sally Morris
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục