Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Pontypool Changes Everything
Tác giả: William W Johnstone
Xuất bản: : ecw press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Love Bites
Tác giả: Liv Spencer
Xuất bản: : Ecw Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Grinder [electronic resource]
Tác giả: Mike Knowles
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Swap [electronic resource]
Tác giả: John McFetridge
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Subverting the lyric : essays [electronic resource]
Tác giả: Rob McLennan
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The show that smells
Tác giả: Derek McCormack
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The real made up [electronic resource]
Tác giả: Stephen Brockwell
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Augustine in Carthage and other poems [electronic resource]
Tác giả: Alessandro Porco
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.6
 
Reading the Bible backwards [electronic resource]
Tác giả: Robert Priest
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
I, Tania
Tác giả: Brian Joseph Davis
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục