Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Mitochondrial disorders : biochemical and molecular analysis
Tác giả: Lee-Jun Wong
Xuất bản: New York: Humana Press Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611.01815
 
Lipoproteins and cardiovascular disease : methods and protocols
Tác giả: Lita A Freeman
Xuất bản: New York: Humana Press Springer distributor, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.68
 
DNA-protein interactions : principles and protocols
Tác giả: Benoît Leblanc, Sébastien Rodrigue
Xuất bản: New York Heidelberg: Humana Press Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W1
 
Mycotoxigenic fungi : methods and protocols
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Humana Press Springer, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 630.5.M9
 
Histamine receptors as drug targets
Tác giả: Madeleine Ennis, Ekaterini Tiligada
Xuất bản: New York NY: Humana Press Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2017 E-031
 
The complement system : methods and protocols
Tác giả: Mihaela Gadjeva
Xuất bản: New York: Humana Press Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W1
 
CD95 : methods and protocols
Tác giả: Patrick Legembre
Xuất bản: New York: Humana Press Springer, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
Bioluminescence : methods and protocols
Tác giả: Christelle Douillet, Preston B Rich
Xuất bản: Dordrecht New York: Humana Press Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  578.8
 
Structure-based drug discovery
Tác giả: Leslie W Tari
Xuất bản: New York: Humana Press Springer, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Microbial biofilms : methods and protocols
Tác giả: Gianfranco Donelli
Xuất bản: New York: Humana Press Springer, c2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục