Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 45 kết quả
Mathematics
Tác giả: Barry Max Brandenberger
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Animal sciences
Tác giả: Allan B Cobb
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  590.3
 
Child development
Tác giả: Neil J Salkind
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Plant sciences
Tác giả: Richard Robinson
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Space sciences
Tác giả: Pat Dasch
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500.5
 
Chemistry [electronic resource] : foundations and applications
Tác giả: J J Lagowski
Xuất bản: New York NY: Macmillan Reference USA, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540.3
 
Encyclopedia of busine$$ and finance
Tác giả: Burton S Kalinski
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.03
 
Encyclopedia of drugs, alcohol & addictive behavior
Tác giả: Pamela Korsmeyer, Henry R Kranzler
Xuất bản: Detroit: Macmillan Reference USA, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2903
 
Career information center. Volume 7- Health
Tác giả:
Xuất bản: Farmington Hills MI: Macmillan Reference USA, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331.7020973
 
Career information center. Volume 9- Manufacturing
Tác giả:
Xuất bản: Farmington Hills MI: Macmillan Reference USA, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331.7020973
 

Truy cập nhanh danh mục