Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Building blocks of matter : a supplement to the Macmillan encyclopedia of physics
Tác giả: John S Rigden
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Encyclopedia of the American Constitution
Tác giả: Kenneth L Karst, Leonard W Levy, Adam Winkler
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.73
 
Encyclopedia of the Great Depression
Tác giả: Robert S McElvaine
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.91
 
Encyclopedia of communication and information
Tác giả: Jorge Reina Schement
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Macmillan encyclopedia of death and dying
Tác giả: Robert Kastenbaum
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.9
 
Encyclopedia of Russian history
Tác giả: James R Millar
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
Governments of the world : a global guide to citizens' rights and responsibilities
Tác giả: C Neal Tate
Xuất bản: Detroit: Macmillan Reference USA, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.3
 
Encyclopedia of science, technology, and ethics
Tác giả: Carl Mitcham
Xuất bản: Detroit MI: Macmillan Reference USA, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
Encyclopedia of drugs, alcohol & addictive behavior
Tác giả: Rosalyn Carson-DeWitt
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.29
 
Encyclopedia of bioethics
Tác giả: Stephen Garrard Post
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục