Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The humanistic tradition. Book 5- Romanticism, Realism,and the Nineteenth-century World
Tác giả: Gloria K Fiero
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909.09821
 
Readings in the Western humanities. Volume II- The renaissance to the present
Tác giả: Roy T Matthews, F DeWitt Platt
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909.09821
 
The humanistic tradition
Tác giả: Gloria K Fiero
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909.09821
 
Traditions & encounters : a brief global history. Volume I, From the Beginning to 1500
Tác giả: Jerry H Bentley, Heather Streets-Salter, Herbert F Ziegler
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Traditions & encounters : a brief global history. Volume 2, From 1500 to the present
Tác giả: Jerry H Bentley, Heather Streets-Salter, Herbert F Ziegler
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Traditions & encounters : a brief global history
Tác giả: Jerry H Bentley, Heather E Streets, Herbert F Ziegler
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Exploring our world People, places, and Cultures : Eastern hemisphere
Tác giả: David G Armstrong, Francis P Hunkins, Richard G Boehm, Dinah Zike
Xuất bản: New York: McGraw Hill companies Inc, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  910
 
1

Truy cập nhanh danh mục