Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Nolo's encyclopedia of everyday law : answers to your most frequently asked legal questions
Tác giả: Shae Irving
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  349.73
 
Your rights in the workplace
Tác giả: Barbara Kate Repa
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  344.7301
 
The small business start-up kit
Tác giả: Peri Pakroo, Marcia Stewart
Xuất bản: Berkeley Calif: Nolo, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.73
 
An Intellectual Property Desk Reference
Tác giả: Stephen Elias, Richard Stim
Xuất bản: : Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.73048
 
Patent, copyright & trademark
Tác giả: Elias Stephen, Stim Richard
Xuất bản: Berkeley: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.73048
 
Hiring independent contractors
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.73024
 
The public domain
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.730482
 
Mediate, don't litigate
Tác giả: Peter Lovenheim
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  347.739
 
Nolo's patents for beginners
Tác giả: David Pressman, Richard Stim
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.730486
 
Legal guide for starting running a small business
Tác giả: Fred Steingold
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.730652
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục