Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Newnes electrical power engineer's handbook, second edition [electronic resource]
Tác giả: D F Warne
Xuất bản: Oxford Burlington Mass: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Electromagnetics explained [electronic resource] : a handbook for wireless/RF, EMC, and high-speed electronics
Tác giả: Ron Schmitt
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Audio and hi-fi handbook [electronic resource]
Tác giả: Ian Robertson Sinclair
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.389
 
Practical electronics handbook
Tác giả: Ian Robertson Sinclair
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
The Firmware handbook
Tác giả: Jack Ganssle
Xuất bản: Amsterdam Boston Mass: Newnes, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Audio Power Amplifier Design Handbook
Tác giả: Douglas Self
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3893
 
The digital consumer technology handbook [electronic resource] : a comprehensive guide to devices, standards, future dir...
Tác giả: Amit Dhir
Xuất bản: Amsterdam Boston Mass: Newnes, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Audio power amplifier design handbook
Tác giả: Douglas Self
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Audio and hi-fi handbook
Tác giả: Ian R Sinclair
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3893
 
SMT soldering handbook
Tác giả: Rudolf StraussRudolf Strauss
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381531
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục