Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 534 kết quả
Electrical and electronic principles and technology
Tác giả: J O Bird
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Electrical engineering 101 [electronic resource] : everything you should have learned in school-- but probably didn't
Tác giả: Darren Ashby
Xuất bản: Boston MA: Newnes, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Electric power principles : sources, conversion, distribution and use
Tác giả: James L Kirtley
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Electrical Engineering
Tác giả: Stephen Ward
Xuất bản: k Delhi: Global Medi, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Electronics simplified [electronic resource]
Tác giả: Ian Robertson Sinclair
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Efficient electrical systems design handbook
Tác giả: Albert Thumann, Harry Franz
Xuất bản: Lilburn GA: Fairmont Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Electricity 1 : devices, circuits, and materials
Tác giả: Thomas S Kubala
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Electrical engineer's portable handbook [electronic resource]
Tác giả: Robert B Hickey
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Electricity : Principles and Applications
Tác giả: Richard J Fowler
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Giáo trình kỹ thuật điện
Tác giả: Lê Thành Bắc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục