Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 1573 kết quả
Twitter API : up and running
Tác giả: Kevi Makice
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Sharepoint 2007 : the definitive guide
Tác giả: James Pyles
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Using Moodle [electronic resource]
Tác giả: Jason R Cole
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.358
 
Programming entity framework
Tác giả: Julia Lerman
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
JavaScript : the definitive guide
Tác giả: David Flanagan
Xuất bản: Beijing Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Learning PHP, MySQL, and JavaScript [electronic resource]
Tác giả: Robin Nixon
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Concurrent programming in Mac OS X and iOS
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.275
 
Developing Android applications with Adobe AIR
Tác giả: Véronique Brossier
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Writing Game Center apps in iOS [electronic resource]
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.258
 
Introduction to search with Sphinx
Tác giả: Andrew Aksyonoff
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 

Truy cập nhanh danh mục