Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
The philosophy of science : an encyclopedia
Tác giả: Jessica Pfeifer, Sahotra Sarkar
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Proof and Knowledge in Mathematics
Tác giả: Michael Detlefsen
Xuất bản: New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Reading and writing the world with mathematics : toward a pedagogy for social justice
Tác giả: Eric Gutstein
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Game theory : a critical text
Tác giả: Shaun Hargreaves Heap, Yanis Varoufakis
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Atmosphere, weather, and climate
Tác giả: Roger Graham Barry, Richard J Chorley
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Basic mathematics for economists
Tác giả: M J Rosser
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The meaning of relativity [electronic resource]
Tác giả: Albert Einstein, Edwin P Adams
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Understanding philosophy of science
Tác giả: James Ladyman
Xuất bản: London: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
The logic of scientific discovery elektronisk ressurs
Tác giả: Karl Raimund Popper
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
The conceptual roots of mathematics elektronisk ressurs : an essay on the philosophy of mathematics
Tác giả: J R Lucas
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục