Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4 kết quả
Date on Database : Writings 2000-2006
Tác giả: C J Date
Xuất bản: : APRESS ACADEMIC, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
How to Code .NET
Tác giả: Christian Gross
Xuất bản: : APRESS ACADEMIC, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Foundations of Jini 2 Programming
Tác giả: Jan Newmarch
Xuất bản: : APRESS ACADEMIC, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Practical OCaml
Tác giả: Joshua B Smith
Xuất bản: : APRESS ACADEMIC, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1

Truy cập nhanh danh mục