Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 268 kết quả
The Dragon Done It
Tác giả: Jilly Cooper, Jilly Cooper cm
Xuất bản: : Baen, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.087208
 
Man-Kzin Wars XII
Tác giả: Marion Chesney, Marion Chesney cm
Xuất bản: : Baen, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876208
 
Man-Kzin Wars XI (Man-Kzin Wars)
Tác giả: Paul Scott, Paul Scott cm
Xuất bản: : Baen, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876208
 
Star Soldiers
Tác giả: Homer Knox, Homer Robert Fagles (Translator) Bernard MW Knox (Introduction) cm
Xuất bản: : Baen, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
Man-Kzin Wars II
Tác giả: Kevin O'Brien, Kevin O'Brien cm
Xuất bản: : Baen, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Cetaganda
Tác giả: Lavie Tidhar, Lavie Tidhar cm
Xuất bản: : Baen, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
A civil campaign: a comedy of biology and manners
Tác giả: Harry Turtledove, Harry Turtledove cm
Xuất bản: : Baen, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Apocalypse Troll
Tác giả: Lee Child, Lee Child cm
Xuất bản: : Baen, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Tank Lords
Tác giả: Larry Niven, Jerry Pournelle Larry Niven
Xuất bản: : Baen, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
A plague of demons and other stories
Tác giả: Richard Lee Byers, Richard Lee Byers cm
Xuất bản: : Baen, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục