Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Benjamin's Library : Modernity, Nation, and the Baroque
Tác giả: Jane O Newman
Xuất bản: Ithaca New York: Cornell University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  838.91209
 
Mixed Feelings : Tropes of Love in German Jewish Culture
Tác giả: Katja Garloff
Xuất bản: Ithaca New York: Cornell University Press and Cornell University Library, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.892
 
The Total Work of Art in European Modernism
Tác giả: David Roberts
Xuất bản: Ithaca New York: Cornell University Press and Cornell University Library, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  901
 
The Chain of Things : Divinatory Magic and the Practice of Reading in German Literature and Thought, 1850-1940
Tác giả: Eric Downing
Xuất bản: Ithaca: Cornell University Press and Cornell University Library, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Persistence of Folly : On the Origins of German Dramatic Literature
Tác giả: Joel B Lande
Xuất bản: Ithaca NY: Cornell University Press and Cornell University Library, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Memory, metaphor, and Aby Warburg's Atlas of images
Tác giả: Christopher D Johnson
Xuất bản: Ithaca NY: Cornell University Press Cornell University Library Cornell University Press Cornell University Library, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
Counterpreservation : Architectural Decay in Berlin since 1989
Tác giả: Daniela Sandler
Xuất bản: Ithaca: A Signale Book Cornell University Press and Cornell University Library, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  720.943
 
1

Truy cập nhanh danh mục