Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 87 kết quả
Web design and marketing solutions for business websites
Tác giả: Kevin Potts
Xuất bản: Berkeley CA: Friends of Ed, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8720285
 
Foundation Joomla! [electronic resource]
Tác giả: B M Harwani, Ian Piper
Xuất bản: New York: Friends of ED, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
The essential guide to 3D in Flash [electronic resource]
Tác giả: Rob Bateman, Gregory Caldwell, Richard Olsson
Xuất bản: New York: friends of ED, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
HTML5 solutions [electronic resource] : essential techniques for HTML5 developers
Tác giả: Marco Casario, Jason Nadon
Xuất bản: New York: Friends of ED, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
PHP solutions [electronic resource] : dynamic web design made easy, second edition
Tác giả: David Powers, Kristian Besley, Jason Nadon
Xuất bản: New York: friends of ED, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
The essential guide to HTML5 : using games to learn HTML5 and JavaScript
Tác giả: Jeanine Meyer
Xuất bản: Berkeley Calif: Friends of ED, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
HTML5 mastery [electronic resource] : semantics, standards, and styling
Tác giả: Anselm Bradford, Paul Haine
Xuất bản: Sl: Friends of ED, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651.8424
 
Getting startED building websites [electronic resource]
Tác giả: Alexander Dawson, Kristian Beasley
Xuất bản: New York: Friends of ED, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Advanced Flex application development : building rich media X
Tác giả: R Blank
Xuất bản: Berkeley Calif: Friends of Ed, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Essential Guide to HTML5 [ressource électronique
Tác giả: Jeanine Meyer
Xuất bản: Sl: Friends of ED, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục