Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 213 kết quả
Effortless Flex 4 development
Tác giả: Larry E Ullman
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Foundations of WPF : an introduction to Windows Presentation Foundation
Tác giả: Laurence Moroney
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Pro DLR in .NET 4 [electronic resource]
Tác giả: Chaur Wu
Xuất bản: Berkeley CA: Chaur Wu, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Squid Proxy Server 3.1 [electronic resource] : beginner's guide : improve the performance of your network using the cach...
Tác giả: Kulbir Saini
Xuất bản: Brimingham UK: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Flex 3 with Java elektronisk ressurs : develop rich internet applications using Adobe Flex 3 and ActionScript 3.0, and i...
Tác giả: Satish Kore
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Pro WPF in VB 2010 : Windows presentation foundation in .NET 4
Tác giả: Matthew MacDonald, Fabio Claudio Ferracchiati
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Orchard CMS [electronic resource] : up and running
Tác giả: John Zablocki
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
OData programming cookbook for .NET developers [electronic resource]
Tác giả: Steven Cheng
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Fluent Visual Basic [electronic resource] : read, learn, know
Tác giả: Rebecca Riordan
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Programming with Microsoft Visual Basic 2010
Tác giả: Diane Zak
Xuất bản: Boston: Course Technology Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục