Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 511 kết quả
Dust in the Galactic Environment
Tác giả: D C B Whittet
Xuất bản: Bristol UK: IOP Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
Minding the heavens : the story of our discovery
Tác giả: Leila Belkora
Xuất bản: Bristol UK: IOP Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520.9
 
Modern cosmology
Tác giả: Silvio Bonometto, Vittorio Gorini, Ugo Moschella
Xuất bản: Bristol: IOP Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.1
 
A unified grand tour of theoretical physics
Tác giả: Ian D Lawrie
Xuất bản: Bristol: IOP Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Imaging modalities for biological and preclinical research. Volume 1. Part I, Ex vivo biological imaging : a compendium
Tác giả: Carmel J Caruana, Julia Mannheim, Andreas Walter
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.0754
 
Practical analog, digital, and embedded electronics for scientists
Tác giả: Brett D DePaola
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381
 
Ultrafast lasers and optics for experimentalists
Tác giả: James David Pickering
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.366
 
The everyday physics of hearing and vision
Tác giả: Benjamin De Mayo
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Semiconductor integrated optics for switching light
Tác giả: C N Ironside
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381045
 
Physics of the Lorentz group
Tác giả: Sibel Ba�ckal, Y S Kim, Marilyn E Noz
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  512.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục