Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
XML web services professional projects [electronic resource]
Tác giả: Geetanjali Arora, Sai Kishore
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Premier Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Solaris 9 security
Tác giả: Ashish Daniel Wilfred
Xuất bản: Cincinnati OH: Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
SQL tips and techniques
Tác giả: Konrad King, Kris A Jamsa
Xuất bản: Indianapolis Ind: Premier Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
Microsoft Excel VBA programming for the absolute beginner
Tác giả: Duane Birnbaum
Xuất bản: Indianapolis IN: Premier Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Managing with Microsoft Project 2002
Tác giả: Lisa Bucki, Gary Chefetz
Xuất bản: Roseville Calif: Premier Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Microsoft Windows 2000 security
Tác giả: Rashi Gupta
Xuất bản: : Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Microsoft windows XP media center edition fast easy
Tác giả: Eric Grebler
Xuất bản: : Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Imovie 3 fast & easy
Tác giả: Kevin Harreld
Xuất bản: Indianapolis IN: Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Mac OS X and Ilife : using itunes, iphoto, imovie, and idvd
Tác giả: Brad Miser
Xuất bản: USA: The Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Game developer’s market guide
Tác giả: Don Prues
Xuất bản: Indianapolis Ind: Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục