Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Charlie's charts : north to Alaska (Victoria, B.C. to Glacier Bay, AK) : includes Gulf Islands & Desolation Sound
Tác giả: Charles E Wood
Xuất bản: Surrey BC Canada: Charlies Charts, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.98
 
Atlas of industrializing Britain 1780-1914
Tác giả: John Langton, John Langton, R J Morris
Xuất bản: London New York: Methuen, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  912.13380941
 
The Alamo and the War of Texan Independence 1835-36
Tác giả: Philip J Haythornthwaite
Xuất bản: London: Osprey, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  976.4
 
The Korean war 1950-1953
Tác giả: Thomas Nigel, Peter Abbott, Mike Chappell
Xuất bản: London: Osprey, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951.9042
 
Modern African wars
Tác giả: Peter Abbott, Philip Botham, Mike Chappell, Paul Hannon, H-R Heitman, Manuel Ribeiro Rodrigues, Raffaele Ruggeri, Ron Volstad
Xuất bản: London: Osprey, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  960.3
 
Modern African wars
Tác giả: Peter Abbott, Philip Botham, Mike Chappell, Paul Hannon, H-R Heitman, Manuel Ribeiro Rodrigues, Raffaele Ruggeri, Ron Volstad
Xuất bản: London: Osprey, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  960.3
 
All known cemeteries of Clayton County, Georgia
Tác giả: Heintz Beth
Xuất bản: Jonesboro Ga PO Box 1507 Jonesboro 30236: Ancestors Unlimited, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  929.5
 
The Nuremberg raid, 30-31 March 1944
Tác giả: Martin Middlebrook
Xuất bản: London England: Penguin Books, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.544941
 
The education of Julius Caesar : a biography, a reconstruction
Tác giả: Arthur David Kahn
Xuất bản: New York: Schocken Books, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.05092
 
The peasant armed : the Indian revolt of 1857
Tác giả: Eric Stokes, C A Bayly
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 1986
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954.031
 
1

Truy cập nhanh danh mục