Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: Boston Mass: South End Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Speak, bird, speak again: Palestinian Arab folktales
Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm
Xuất bản: : University of California Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  398.2095694
 
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: London: Pluto, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
A critical dictionary of sociology
Tác giả: Raymond Boudon, Peter Hamilton, François Bourricaud
Xuất bản: London: Routledge, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.03
 
21 techniques of silent killing
Tác giả: Hei Long
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.152
 
Human liberty and freedom of speech
Tác giả: C Edwin Baker
Xuất bản: New York Oxford: Oxford University Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.73853347
 
Lectures on macroeconomics
Tác giả: Olivier Blanchard, Stanley Fischer
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
The first imperial age [electronic resource] : European overseas expansion c. 1400-1715
Tác giả: G V Scammell
Xuất bản: London New York: Routledge, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  325.3405
 
The war in Cambodia, 1970-75
Tác giả: Kenneth Conboy, Kenneth Bowra
Xuất bản: London: Osprey, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
American Civil War armies
Tác giả: Philip R N Katcher, Ron Volstad
Xuất bản: London: Osprey, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục