Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
The languages of Japan
Tác giả: Masayoshi Shibatani
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
The wordwatcher's guide to good writing & grammar
Tác giả: Morton S Freeman
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Discourse : Language Teaching: A Scheme for Teacher Education
Tác giả: Guy Cook
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.71
 
Written English for business : Fisrt level
Tác giả: Alan Stanton
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024
 
Writen English for business : Second level
Tác giả: RGH Andrews
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
The USA Customs and Institutiona : a survey of American culture and traditions : an advanced reader for ESL and EFL stud...
Tác giả: Tiersky Ethel, Tiersky Martin
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
A computational model of first language acquisition
Tác giả: Nobuo Satake
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  401.930285
 
Listening to spoken English
Tác giả: Gillian Brown
Xuất bản: London: Longman, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  421
 
Longman English grammar practice for intermediate students
Tác giả:
Xuất bản: Harlow Essex: Longman, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
An encyclopaedia of language
Tác giả: N E Collinge
Xuất bản: London New York: Routledge, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục