Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Prepare for IELTS : practice tests for module C (Humanities) and General training module of the International English La...
Tác giả: Mary Jane Hogan
Xuất bản: Sydney: Insearch Language Centre International Programmes University of Technology Sydney, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
A handlist of rhetorical terms
Tác giả: Richard A Lanham
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423.1
 
Discourse analysis for language teachers
Tác giả: Michael McCarthy
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
Headway Pre-Intermediate : Workbook
Tác giả: Liz Soars
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.2
 
Ship Or Sheep? : An Intermediate Pronunciation Course
Tác giả: Ann Baker
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Listen Carefully
Tác giả: Jack Richards
Xuất bản: NY: Oxford University, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Intercom 2000 3&4 : Testing Program book 3&4
Tác giả: Vicki B Jackson, Belinda W Heckler
Xuất bản: USA: Heinle Heinle Publishers, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Intercom 2000 : Workbook
Tác giả: Jennifer E Bixby
Xuất bản: USA: Heinle Heinle Publishers, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
An advanced commercial English course for importers
Tác giả:
Xuất bản: Switzerland: International trade center UnctadGatt, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.024382
 
English for international banking and finance : guide for teachers
Tác giả: Jim Corbett
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427.093
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục