Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Success with languages
Tác giả: Stella Hurd, Linda Murphy
Xuất bản: London aNew York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Is that a fish in your ear? : translation and the meaning of everything
Tác giả: David Bellos
Xuất bản: New York: Faber and Faber, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  418
 
Applied linguistics
Tác giả: Guy Cook
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The handbook of applied linguistics
Tác giả: Alan Davies, C Elder
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies
Tác giả: Zoltá Dörnyei
Xuất bản: Oxford New York NY: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The handbook of second language acquisition
Tác giả: Catherine Doughty, Michael H Long
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
An introduction to applied linguistics : from practice to theory
Tác giả: Alan Davies
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The Routledge handbook of applied linguistics
Tác giả: James Simpson
Xuất bản: Milton Park Abingdon UK New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Assessing listening
Tác giả: Gary Buck
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
A course in language teaching : trainee book
Tác giả: Penny Ur
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục