Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
American history to 1877
Tác giả: Robert Geise
Xuất bản: Hauppauge NY: Barrons Educational Series, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.071
 
The Vikings in history
Tác giả: F Donald Logan
Xuất bản: London: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.04395
 
The Emperor Domitian [electronic resource]
Tác giả: Brian W Jones
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937
 
Frommer's. Japan
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  915.204
 
Aspects of Britain and the USA
Tác giả: Christopher Garwood, Peris Edda, Gardani Guglielmo
Xuất bản: NY: Oxford University, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  973.0041
 
The Declaration of Independence
Tác giả:
Xuất bản: USA: US Depertment of State, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  973.4
 
Outline of American
Tác giả:
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  910.73
 
The amateur archaeologist
Tác giả: Stephen Wass
Xuất bản: London: BT Batsford, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1
 
Archaeology in British towns : from the Emperor Claudius to the Black Death
Tác giả: Patrick Ottaway
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  936.1
 
Theory and practice in archaeology
Tác giả: Ian Hodder
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục