Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Understanding consumption
Tác giả: Angus Deaton
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.4
 
The Permaculture Way
Tác giả: Graham Bell
Xuất bản: : Thorsons Pub, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.72
 
Global Tyranny...Step by Step
Tác giả: William F Jasper
Xuất bản: : Western Islands, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341.23
 
Everybody's Knife Bible
Tác giả: Don Paul
Xuất bản: : Pathfinder Pubns, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.547
 
Microeconomic Analysis
Tác giả: Hal Varian
Xuất bản: : W W Norton Co Inc, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
The Woman scientist : meeting the challenges for a successful career
Tác giả: Clarice M Yentsch, Carl J Sindermann
Xuất bản: New York: Plenum Press, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.43
 
Dyslexia and mathematics [electronic resource]
Tác giả: Elaine Miles, T R Miles
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.9144
 
What is a market economy?
Tác giả: Watts Michael
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.122
 
American Film
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: USA: United State information Agegcy, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.48573
 
Microeconomic analysis
Tác giả: Hal R Varian
Xuất bản: New York: Norton, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục