Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Khung thể chế phát triển bền vững của một số nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam
Tác giả: Lưu Bách Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.959
 
Cooperative Development in the South China Sea: : Policies, Obstacles, and Prospects
Tác giả: Huaigao Qi, Huaigao Qi, Song Xue, Song Xue
Xuất bản: London New York NY: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.959
 
ASEAN diệu kỳ vì một cộng đồng Asean phát triển bền vững và thịnh vượng = : the Asean miracle: a catalyst for peace
Tác giả: Kishore Mahbubani, Phạm Bích Thục, Jeffery Sng
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới Công ty sách Thái Hà, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.959
 
Developmentalism and dependence in Southeast Asia : The case of the automotive industry
Tác giả: Jason Abbott
Xuất bản: London: Routledge Curzon, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.959
 
Malaysia und Indonesien: Wirtschaftliche Entwicklungsstrategien in zwei Vielvölkerstaaten
Tác giả: Peter Dung, Stephan Klasen
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.959
 
Chapter Introduction : Cooperative development among the South China Sea coastal States
Tác giả: Huaigao Qi, Song Xue
Xuất bản: London New York NY: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.959
 
Malaysia und Indonesien: Wirtschaftliche Entwicklungsstrategien in zwei Vielvoelkerstaaten
Tác giả: Peter Dung
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.959
 
Kinh tế ASEAN và khả năng hoà nhập của Việt Nam
Tác giả: Lê Văn Toàn, Trần Hoàng Kim
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.959
 
1

Truy cập nhanh danh mục