Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1225 kết quả
How to research [electronic resource]
Tác giả: Loraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight
Xuất bản: Buckingham Bristol PA USA: Open University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.42
 
Mastering enterprise JavaBeans 3.0
Tác giả: Rima Patel Sriganesh, Gerald Brose, Micah Silverman
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Expert ASP.NET 2.0 [electronic resource] : advanced application design
Tác giả: Dominic Selly, Tom Barnaby, Andrew W Troelsen
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Wrox's Visual C# 2005 Express Edition starter kit
Tác giả: F Scott Barker
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Foundations of WPF : an introduction to Windows Presentation Foundation
Tác giả: Laurence Moroney
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Beginning CSS web development : from novice to professional
Tác giả: Simon Collison
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Perfect password [electronic resource]
Tác giả: Mark Burnett, Dave Kleiman
Xuất bản: Rockland MA: Syngress Distributed by OReilly Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
The definitive guide to Apache mod_rewrite [electronic resource]
Tác giả: Richard Cooper Bowen
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed by SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.71376
 
Principles of data structures using C and C+ + [electronic resource]
Tác giả: Vinu V Das
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Complexity and cryptography [electronic resource] : an introduction
Tác giả: J Talbot, D J A Welsh
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.82
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục