Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 416 kết quả
Improving student writing skills [electronic resource]
Tác giả: Garth Sundem
Xuất bản: Huntington Beach CA: Shell Education, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
Race, Slavery, and Liberalism in Nineteenth-Century American Literature [electronic resource]
Tác giả: Arthur Riss
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.935
 
Encyclopedia of Renaissance literature
Tác giả: James Wyatt Cook
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Encyclopedia of medieval literature
Tác giả: Jay Ruud
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Encyclopedia of Transcendentalism
Tác giả: Tiffany K Wayne
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Why we read fiction: theory of mind and the novel
Tác giả: Fleming Ian, Ian cm Fleming
Xuất bản: : Ohio State University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  809.3
 
Mr. Murder
Tác giả: Elizabeth Peters, Elizabeth Peters cm
Xuất bản: : Penguin Group, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Dragon Tears
Tác giả: Walter Mosley, Walter Mosley cm
Xuất bản: : Penguin Group, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Da Vinci Code
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Anchor Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Enders Game 8 - Shadow of the Giant
Tác giả: Chris Bradford, Chris Bradford cm
Xuất bản: : Tor Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục