Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Eat, pray, love [electronic resource] : one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia
Tác giả: Elizabeth Gilbert
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.4092
 
Never end : an Erik Winter novel
Tác giả: Åke Edwardson, Laurie Thompson
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  839.73
 
Miss Julia throws a wedding [electronic resource]
Tác giả: Ann B Ross
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Miss Julia stands her ground [downloadable e-book]
Tác giả: Ann B Ross
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Eye contact : a novel [electronic resource]
Tác giả: Cammie McGovern
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Swapping lives [electronic resource]
Tác giả: Jane Green
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Chances are : Adventures in probability [ressource électronique]
Tác giả: Michael Kaplan, Ellen Kaplan
Xuất bản: New York NY: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519
 
Eat, pray, love: one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia
Tác giả: Robert Gilmore, Robert Gilmore cm
Xuất bản: : Viking, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  910.4
 
Breaking the spell : religion as a natural phenomenon
Tác giả: Daniel Clement Dennett
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
1

Truy cập nhanh danh mục