Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 143 kết quả
Writing and querying MapRedux in CouchDB
Tác giả: Bradley Holt
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Learning Flex 4 : getting up to speed with rich Internet application design and development
Tác giả: Alaric Cole, Elijah Robison
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
JavaScript : the definitive guide
Tác giả: David Flanagan
Xuất bản: Beijing Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Concurrent programming in Mac OS X and iOS
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.275
 
Developing Android applications with Adobe AIR
Tác giả: Véronique Brossier
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Writing Game Center apps in iOS [electronic resource]
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.258
 
Introduction to search with Sphinx
Tác giả: Andrew Aksyonoff
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Office 2011 for Macintosh [electronic resource]
Tác giả: Chris Grover
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Learning XNA 4.0 [electronic resource]
Tác giả: Aaron Reed
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81676
 
jQuery Mobile [electronic resource]
Tác giả: Jon Reid
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục