Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 334 kết quả
Programming WCF services [electronic resource]
Tác giả: Juval Löwy
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Introduction to Java programming : comprehensive version
Tác giả: Y Daniel Liang
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Cơ sở dữ liệu. Phần II
Tác giả: Phạm Thi Hoàng Nhung
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Thủy lợi, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Practical C++ financial programming
Tác giả: Carlos Oliveira
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Beginning the Linux Command Line, Second Edition
Tác giả: Sander van Vugt
Xuất bản: Place of publication not identified: Springer Science and Business Media, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
SQL Server T-SQL recipes
Tác giả: Jason Brimhall, Jonathan Gennick, Wayne Sheffield
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Beginning Oracle database 12c administration : from novice to professional
Tác giả: Ignatius Fernandez
Xuất bản: New York: Apress, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Pro Couchbase server
Tác giả: David Ostrovsky, Mohammed Haji, Yaniv Rodenski
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.36
 
Social network-based recommender systems
Tác giả: Daniel Schall
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.56
 
Head first Ruby
Tác giả: Jay McGavren
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.117
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục