Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Exploring physical geography
Tác giả: Stephen J Reynolds
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910
 
The Vietnam War : the history of America's conflict in Southeast Asia
Tác giả: Bernard C Nalty, William C Westmoreland
Xuất bản: London: Batsford, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.704
 
The Great War illustrated 1915
Tác giả: William Langford, Jack Holyroyd
Xuất bản: Barnsley South Yorkshire: Pen Sword Military, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.400222
 
Từ điển địa danh Trung Bộ. Quyển 1
Tác giả: Lê Trung Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.9703
 
The Atlantic World
Tác giả: D'Maris Coffman, Adrian Leonard, William O'Reilly
Xuất bản: London: RoutledgeTaylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
A history of modern Latin America : 1800 to the present
Tác giả: Teresa A Meade
Xuất bản: Chichester UK Malden MA: John Wiley Sons, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  980
 
The history of India
Tác giả: John McLeod
Xuất bản: Santa Barbara California: Greenwood an imprint of ABCCLIO LLC, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
Tác giả: T Douglas Price
Xuất bản: Oxford New York NY: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  936.8
 
The grand strategy of classical Sparta : the Persian challenge
Tác giả: Paul Anthony Rahe
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
The Origins of the Thirty Years War and the Revolt in Bohemia, 1618
Tác giả: Geoff Mortimer
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2015
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục