Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 177 kết quả
Industrial communication technology handbook
Tác giả: Richard Zurawski
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Cyber physical systems : from theory to practice
Tác giả: Danda B Rawat, Joel Rodriques, Ivan Stojmenović
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.22
 
Principles of solar engineering [electronic resource]
Tác giả: D Yogi Goswami
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.47
 
Process modelling and simulation in chemical, biochemical and environmental engineering [electronic resource]
Tác giả: Ashok Kumar Verma
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28
 
Essential skills for 3D modeling, rendering, and animation
Tác giả: Nicholas Bernhardt Zeman
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Lean Six Sigma for engineers and managers : with applied case studies
Tác giả: Matthew J Franchetti
Xuất bản: Boca Raton Florida: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Electromagnetics for electrical machines
Tác giả: Saurabh Kumar Mukerji, Ahmad Shahid Khan, Yatendra Pal Singh
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Charged Particle Optics Theory : An Introduction
Tác giả: Timothy R Groves
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  537.56
 
Permeable Reactive Barrier : Sustainable Groundwater Remediation
Tác giả: Ravi Naidu, Volker Birke, Volker Birke, Ravi Naidu
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.168
 
Electromagnetic Wave Scattering by Aerial and Ground Radar Objects
Tác giả: Oleg I Sukharevsky, Oleg I Sukharevsky
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.3848
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục