Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 114 kết quả
Advances in Intelligent Systems and Interactive Applications : Proceedings of the 4th International Conference on Intell...
Tác giả: Srikanta Patnaik, Fatos Xhafa, Albert Y Zomaya
Xuất bản: Switzerland: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Deep reinforcement learning in action
Tác giả: Brandon Brown, Alexander Zai
Xuất bản: New York: Manning Publications Co, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Elm in action
Tác giả: Richard Feldman
Xuất bản: New York: Manning Publications, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
A game- and decision-theoretic approach to resilient interdependent network analysis and design
Tác giả: Juntao Chen, Quanyan Zhu
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Computer vision methods for fast image classification and retrieval
Tác giả: Rafał Scherer
Xuất bản: Switzerland: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Distributed computing and artificial intelligence, 16th International Conference, special sessions
Tác giả: Enrique Herrera-Viedma, Peter Axel Nielsen, Zita Vale
Xuất bản: Cham: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.36
 
Essentials of microservices architecture : paradigms, applications, and techniques
Tác giả: Chellammal Surianarayanan, Gopinath Ganapathy, Pethuru Raj
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Fuzzy relational mathematical programming : linear, nonlinear and geometric programming models
Tác giả: Bing-Yuan Cao, Ji-Hui Yang, Xue-Gang Zhou
Xuất bản: Cham: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Information Science and Applications : ICISA 2019
Tác giả: Hye-Young Kim, Kuinam J Kim
Xuất bản: Singapore: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information...
Tác giả: Jerzy Świątek, Leszek Borzemski, Zofia Wilimowska
Xuất bản: Switzerland: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục