Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32377 kết quả
Dinosaurs [electronic resource] : a Concise Natural History
Tác giả: David E Fastovsky, David B Weishampel
Xuất bản: Leiden: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Social anxiety and social phobia in youth [electronic resource] : characteristics, assessment, and psychological treatme...
Tác giả: Christopher A Kearney
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928522
 
Volatility and growth
Tác giả: Philippe Aghion, Abhijit V Banerjee
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542015118
 
Eat, pray, love [electronic resource] : one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia
Tác giả: Elizabeth Gilbert
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.4092
 
Statistical treatment of analytical data
Tác giả: Zeev B Alfassi, Zvi Boger, Yigal Ronen
Xuất bản: Oxford Boca Raton: Blackwell Science CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.0727
 
Technology transfer in biotechnology [electronic resource] : a global perspective
Tác giả: Prabuddha Ganguli, Rita Khanna, Ben Prickril
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Power generation technologies
Tác giả: Paul A Breeze
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
The road to financial reformation [electronic resource] : warnings, consequences, reforms
Tác giả: Henry Kaufman
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Probiotic dairy products
Tác giả: A Y Tamime
Xuất bản: Oxford UK Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.37
 
The forest certification handbook
Tác giả: Ruth Nussbaum, Markku Simula
Xuất bản: London Sterling VA: Earthscan, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  634.920218
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục