Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Santayana : an examination of his philosophy
Tác giả: Timothy L S Sprigge
Xuất bản: London New York: Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  191
 
Dewey
Tác giả: J E Tiles
Xuất bản: London New York: Routledge, 1988
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  191
 
The New Left and the 1960s
Tác giả: Herbert Marcuse, Douglas Kellner
Xuất bản: London New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  191
 
Hilary Putnam : pragmatism and realism
Tác giả: Urszul Żegleń, Ja Conant
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  191
 
Wittgenstein and Quine
Tác giả: Robert L Arrington, Hans-Johann Glock
Xuất bản: New York: Routledge, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  191
 
Content and modality : themes from the philosophy of Robert Stalnaker
Tác giả: Alex Byrne, Judith Jarvis Thomson
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  191
 
Metaphysics and the good : themes from the philosophy of Robert Merrihew Adams
Tác giả: Larry M Jorgensen, Samuel Newlands
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  191
 
Whitman and Nietzsche : A Comparative Study of Their Thought
Tác giả: CN Stavrou
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1964
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  191
 
Metaethics, egoism, and virtue : studies in Ayn Rand's normative theory
Tác giả: Allan Gotthelf, James G Lennox
Xuất bản: Pittsburgh Pa: University of Pittsburgh Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  191
 
The Cambridge companion to William James
Tác giả: Ruth Anna Putnam
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  191
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục