Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10155 kết quả
Adopting a pet for dummies
Tác giả: Ev Adamson
Xuất bản: : , 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.0887
 
Cooking with my sisters [ressource électronique] : one hundred years of family recipes, from Bari to Big Stone Gap
Tác giả: Adrian Trigiani, Mary Yol Trigiani
Xuất bản: : , 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.5945
 
Xây dựng trang Web động với ASP
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Microsoft® Money 2006 for dummies®
Tác giả: Peter Weverka
Xuất bản: Indianapolis Indiana: Published by Wiley Publishing Inc, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.024
 
PCs for dummies quick reference
Tác giả: Da Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Agiles Lernen im Unternehmen
Tác giả: Jörg Longmuß, Agnes Bauer, Agnes Bauer, Benjamin Höhne, Benjamin Höhne, Gabriele Korge, Gabriele Korge, Jörg Longmuß
Xuất bản: Berlin Germany: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Journalism History and Digital Archives
Tác giả: Henrik Bodker, Henrik Bodker
Xuất bản: : Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.9
 
Masculinities in Forests : Representations of Diversity
Tác giả: Carol J Pierce Colfer
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Comparative Renewables Policy : Political, Organizational and European Fields
Tác giả: Elin Lerum Boasson, Elin Lerum Boasson, Merethe Dotterud Leiren, Merethe Dotterud Leiren, Jørgen Wettestad, Jørgen Wettestad
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.794094
 
Die Business Judgement Rule : Auslegung der Legalitätspflicht bei unklarer Rechtslage
Tác giả: Max Willen
Xuất bản: Wiesbaden Germany: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục