Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng, Lâm Vĩnh Sơn, Lê Thị Vu Lan, Nguyễn Thị Hai, Thái Văn Nam, Võ Hồng Thi, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng, Lâm Vĩnh Sơn, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628
 
Cơ sở công nghệ môi trường
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628
 
Quá trình và thiết bị công nghệ môi trường
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628
 
Công nghệ môi trường đại cương
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  628
 
Khoa học môi trường (con người và môi trường)
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Mô hình hóa môi trường
Tác giả: Lê Hoàng Nghiêm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.70011
 
Môi trường đất
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.7396
 
Mô hình hóa môi trường
Tác giả: Bùi Tá Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  363.70011
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục