Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Materials Selection Deskbook
Tác giả: P Cheremisinoff Nicholas
Xuất bản: New Jersey: Noyes Publications, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  660.282
 
Pump Handbook - Part 1
Tác giả: Igor J Karassik, Paul Cooper, Charles C Heald, Joseph P Messina
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  621.69
 
The Nalco Water Handbook - Part 1
Tác giả: Frank N Kemmer
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  628.162
 
Facility Piping Systems Handbook - Part 1
Tác giả: Michael Frankel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  621.8672
 
Piping Handbook - Part 1
Tác giả: Mohinder L Nayyar
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  621.8672
 
Process/Industrial Instruments and Controls Handbook
Tác giả: K McMillan Gregory, M Considine Douglas
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  629.8
 
Equations, Data, and Rules of Thumb
Tác giả: A Bell Arthur
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  697.00151
 
The Nalco Guide to Boiler Failure Analysis
Tác giả: D Port Robert, M Herro Harvey
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  621.183
 
Handbook of Industrial Membrane Technology
Tác giả: Mark C Porter
Xuất bản: New Jersey: Noyes Publications, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  660.2842
 
1

Truy cập nhanh danh mục