Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Windows XP unwired : a guide for home, office, and the road
Tác giả: Wei-Meng Lee
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Oracle regular expressions : pocket reference
Tác giả: Jonathan Gennick, Peter Linsley
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
Easy Microsoft Windows XP : see it done, do it yourself
Tác giả: Shelley O'Hara, Kate Shoup Welsh
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Microsoft windows 2000 networking lab manual
Tác giả: Ron Carswell
Xuất bản: Canada: Course Technology Thomson Learning, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.6
 
Dòng lệnh Windows
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.44
 
Quản lý đĩa & dữ liệu trong window server 2003
Tác giả: Minh Mẫn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.8
 
Windows 2000 professional
Tác giả: Dan Balter
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4476
 
Leveraging WMI scripting : using Windows Management Instrumentation to solve Windows management problems
Tác giả: Alain Lissoir
Xuất bản: Boston: Digital Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4469
 
Windows 2000 network infrastructure
Tác giả: Diana Huggins
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Certification, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4476
 
1

Truy cập nhanh danh mục